Prisvinnere 2018

TK`s Aktivitetsskole 2018

TKs Aktivitetsskole gikk av stabelen 13.-15. august 2018 på Campus Steinkjer. Målgruppen
var barn mellom 7 og 12 år. Formålet med aktivitetsskolen var å gi barn og unge et variert
aktivitetstilbud med fokus på innføring og mestring av basisferdigheter for ulike idretter, samt
skape et verdibasert og godt sosialt læringsmiljø.

Aktivitetsskolens bakgrunn og formål
Initiativtakerne til aktivitetsskolen ønsket å skape en idrettsskole der barn ble introdusert for
ulike aktiviteter og idretter de ellers kanskje ikke ville bli eksponert for. Dette for å stimulere
til aktivitet og idrettsglede, og med det å la barna få oppleve fysisk utviklende og morsomme
alternativer til passiv og skjermbasert underholdning av ulik art.

Tilbudet man ønsket å skape
– en aktivitetsskole på tvers av særidretter – var ikke et tilbud som eksisterte i Steinkjer, og
folkehelsedimensjonen ved et slik tilbud var et sentralt motiv helt fra starten.
Steinkjer kommune og Campus Steinkjer har et av de beste idrettsanleggene i landet men
topp fasiliteter for en rekke idretter. Det ble vurdert å være en perfekt arena for å arrangere
en aktivitetsskole med omfang slik ambisjonene tilsa.

For å skape gode rammer for en slik leir og å skape et godt læringsmiljø, var det et sentralt
mål å optimere sosiale og miljømessige forhold knyttet til aktivitetsskolen.
Alle initiativtakerne var venner av Tor Kristian Kjerkreit, som døde i 1997, 19 år gammel. Tor
Kristian var særdeles idrettsaktiv, og blir husket som en miljøskaper i de miljøene han var en
del av. Det ble opprettet et minnefond etter hans død til fremme av idrettsaktivitet blant barn
og unge i de miljøene i Steinkjer der han selv levde ut sin aktivitet. Initiativtakerne oppfattet
dette minnefondet, og Tor Kristians minne, som godt egnet å knytte opp mot en slik
aktivitetsskole, både for å ha økonomisk fleksibilitet til å kunne gjennomføre aktivitetsskolen,
og som utgangspunkt for å skape gode miljømessige rammer under aktivitetsskolen.

Planleggingsfasen
Styringsgruppa sto for planleggingen av TKs Aktivitetsskole. Denne prosessen startet
allerede tidlig høst 2017. Styringsgruppa ble organisert med en leder og egne ansvarlige for
de ulike hovedområdene som skulle på plass. Disse områdene omfattet idrettstilbud og
rekruttering av idretter, utstyr, media og kommunikasjon, psykososialt program, rekruttering
av frivillige osv. Det ble lagt ned en omfattende innsats i planleggingsfasen for å få program
og logistikk til å fungere optimalt, hvilket til dels var en funksjon av bredden i
aktivitetstilbudet. Lista ble lagt høyt ved at ambisjonen var at «verdens beste aktivitetsskole»
skulle arrangeres. Det ga føringer for arbeidet med å etablere konseptet TKs Aktivitetsskole.

Deltakelse og påmeldingsavgift
13.-15. august 2018 ble det gjennomført tre hele dager med aktivitet ved Campus, Steinkjer,
for barn født i årene fra og med 2006 til og med 2011. Aktivitetsskolen ble lagt til de tre siste
fridagene før skolestart 2018. Ved at barna deltok på et heldagstilbud, kunne foreldre jobbe
vanlige dager mens barna var i aktivitet.
Det ble satt et tak på 200 deltagere, og påmeldingen skjedde etter «først til møllaprinsippet», med påmeldingsfrist innen 15. mai. Prisen ble bevisst satt lavt, NOK 500,- per
deltaker, for å sikre at tilgjengelighet også for de barna der foreldrenes økonomi kan være
en begrensning ift aktivitet.
I det påmeldingsfristen gikk ut var aktivitetsskolen fulltegnet og det ble opprettet venteliste.
Dette uten noen aktiv markedsføring av aktivitetsskolen utover avisoppslag. Det var noe
flere deltakere i de yngste årskullene enn i de eldste.

Idrettstilbudet
Kompetansemiljøer fra ti ulike idretter ble engasjert og tok på seg oppdraget å gjennomføre
aktivitetstilbudet under TKs Aktivitetsskole, og idrettstilbudet omfattet i alt 12
aktiviteter/idretter. Dette var badminton, tennis, klatring, ballaktiviteter, turn, skiaktivitet
(langrenn/alpint, skiskyting og hopp), friidrett, dans, orientering og taekwondo. Føringene
idrettene fikk var:
Målet med øktene var å gi ungene en effektiv og interessant innføring i basisferdigheter for
de aktuelle aktivitetene. Det var et mål å differensiere øktene i størst mulig grad ut fra
ferdighets/ utviklingsnivå, og at det skulle være minst mulig «ventetid» og kø, men heller
returaktiviteter, pauseaktiviteter etc. i påvente av «sin tur».
For å sikre effektiv læring og oppfølging av de de enkelte barna ble det lagt vekt på å
rekruttere trenere/ledere med høy kompetanse, og også med tilstrekkelig antall trenere for
hver aktivitet.
I alt var 50-60 trenere i aksjon under aktivitetsskolen fordelt på de respektive 12
idrettsaktivitetene som det ble tilrettelagt for. At kompetansen i trenerkorpset var høy, kan
illustreres og eksemplifiseres ved noen av de som var engasjerte for å tilrettelegge
aktivitetene. Blant disse var landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, tidligere WCvinner i skisprint, Morten Brørs, tidligere VM- og WC-vinner i hopp, Anders Bardal og
treneren til sølvvinner Nina Solheim i OL taekwondo, Geir Øien. Aktivitetene ble lagt opp slik
at det var tre aktivitetsøkter per dag per gruppe, med et rulleringssystem slik at de fleste
gruppene fikk prøve ut mest mulig aktiviteter i løpet av de tre dagene.

Inndeling i grupper og oppfølging av gruppene
Barna ble delt inn i 12 grupper etter alder, slik at det ble ca 15-17 barn i hver gruppe. For
hver gruppe var det i snitt tre voksne gruppeførere som hadde ansvar for ungene og det
psykososiale miljøet på sin gruppe. Voksenpersonene bestod av både frivillige voksne og
elever ved idrettsfag, Steinkjer videregående skole. Gruppeførerne skulle ta imot barna på
en ordentlig måte hver dag, og sørge for «flyt» og holde styr på barna, både før, under og
mellom aktivitetene. De skulle også sørge for at lunsjen gikk fint for seg (deltakerne fikk
servert varm mat alle dagene), og sørge for å holde god oppførsel i gruppa. Gruppeførerne
ble i god tid «drillet» i sine hovedoppgaver, og det ble utarbeidet miljøregler og kjøreregler
som skulle være gjeldende og gjennomsyre aktivitetsskolen.
«Miljøregler» for å sikre godt læringsmiljø og trivsel for alle
Som tidligere nevnt ble miljømessige og sosiale faktorer omfattende vektlagt i forbindelse
med leiren, og dette kan illustreres vet at det ble arbeidet aktivt med følgende verdier i løpet
av hele aktivitetsskolen, symbolisert med et «heiarop»
H Vi har gode holdninger:
    Vi hjelper og oppmuntrer andre, sier hei, takker for maten osv.
E Vi er engasjerte
    Vi er stille og lytter når vi får beskjeder, i aktivitet prøver vi så godt vi kan.
I  Vi er inkluderende
   Alle er like viktige! Vi samarbeider for at alle skal lære og bli bedre i det vi prøver.
A Vi er allsidig
    Vi prøver noe vi har ikke har prøvd før, får vi det ikke til, så prøver vi igjen.
Felles «kjøreregler» for deltakerne.
I forkant av aktivitetsskolen ble det sendt ut informasjon til foreldre og foresatte med et
tydelig budskap:
Dropp mobil, penger, og turer til butikken
Vi ønsker at alle deltakerne respekterer følgende:
Ikke ta med mobiltelefon på aktivitetsskolen (vi har telefonnummer til foresatte og kan
ringe ved behov)
Ikke ta med penger – alle får mat, drikke og frukt.
Det er ikke lov å gå på butikken (eksempelvis Bunnpris, Rema 1000) i løpet av
aktivitetsskolen.

Tilbakemeldinger etter aktivitetsskolen
Som et ledd i evalueringen av aktivitetsskolen så ble det gjennomført en nettbasert
spørreundersøkelse som ble sendt ut til foreldrekontaktpersonen til hver av de 200
deltakerne. I alt ble det mottatt 172 svar, hvilket må sies å utgjøre en høy
tilbakemeldingsandel.
Spørsmålene som ble stilt, var som følger:
1) Hvordan opplevde barnet ditt aktivitetene under aktivitetsskolen?
2) Hvordan opplevde barnet ditt at gruppelederne ivaretok miljøet i sin gruppe?
3) Med TKs Aktivitetsskole ønsker vi å fremme allsidighet, idrettsglede, samarbeid og god sportsånd.
Hvordan mener du vi har ivaretatt disse verdiene?
4) Hvor fornøyd var du med informasjonen du fikk i forkant av aktivitetsskolen?
5) Alt i alt – Hvordan er ditt helhetsinntrykk av TKs Aktivitetsskole?
6) Tror du at ditt barn vil begynne med noen av aktivitetene som ble presentert på aktivitetsskolen?
Respondentene ble bedt om å evaluere spørsmål 1-6 på poengskala fra 1 (svakest) til 6
(best), og alle respondentene besvarte alle av disse spørsmålene (forutsetning for å kunne
fullføre spørreundersøkelsen).
Ser vi på svarene på de fem førstnevnte spørsmålene over må gjennomsnittsscore sies å
være eksepsjonelt høy, hvilket er vist i tabellen under:
I talls form var poengscore på spørsmål 1 i gjennomsnitt 5,7p, spørsmål 2 i gjennomsnitt
5,7p, spørsmål i 3 gjennomsnitt 5,9p, spørsmål 4 i gjennomsnitt 5,8 og spørsmål 6 i
gjennomsnitt 5,9p.
Som en anekdote kan nevnes at laveste score fra enkeltindivid på enkeltspørsmål (totalt
5×172 svar = 840 svar) på 4p. Det var med andre ord ingen av de 172 respondentene som
uttrykte misnøye på noen av de spørsmålene som ble stilt, om vi definerer «misnøye» som
score 3 eller lavere.
Mht. spørsmål 6, «Tror du at ditt barn vil begynne med noen av aktivitetene som ble
presentert på aktivitetsskolen?», så antyder svarene (som spriket veldig) at det her antakelig
var uklarhet mht hvilken poengscore som uttrykte hva, og vi velger derfor å ikke legge vekt
på svarene på dette spørsmålet.
Av tilbakemeldinger i skriftlig form knyttet til spørreundersøkelsen så velger vi å inkludere et
lite utvalg under:
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Alt i alt – Hvordan er ditt helhetsinntrykk av TK`s
Aktivitetskole?
Hvor fornøyd var du med informasjonen du fikk i forkant av
aktivitetsskolen?
Med TKs Aktivitetsskole ønsker vi å fremme allsidighet,
idrettsglede, samarbeid og god sportsånd. Hvordan mener
du vi har ivaretatt disse verdiene?
Hvordan opplevde barnet ditt at gruppelederne ivaretok
miljøet i sin gruppe?
Hvordan opplevde barnet ditt aktivitene under
aktivitetsskolen?
Gjennomsnittscore, 172 respondenter, skala 1 (svakest) – 6 (best)
«Fikk forsøke mange typer aktivitet. Men det beste var mestringsfølelsen, og tett og god
voksenkontakt!»
«Idrettsglede for en sønn som i utgangspunktet ikke har følt mye mestring og glede med
idrett tidligere.»
«Hele aktivitetsskolen var en positiv opplevelse. Et gjennomført opplegg, med et bredt
utvalg av aktiviteter, små gruppeinndelinger, bra voksentetthet og kompetente
aktivitetsledere på hver gren. Flott med 2 måltider med bl.a. varm-mat og flott utstyrspakke.»
«Helt klart det proffeste barneidrettsarrangementet vårt barn har deltatt på. Oversiktlig og
variabelt. Godt med informasjon i forkant. Bra at både ungdom og voksne hadde ansvaret
for ungene de 3 dagene. Flott med et arrangement uten kjøpepress. Vårt barn omtaler dette
som sommerens høydepunkt. Håper og tror at dette kan bli en årlig tradisjon. Takk for et
virkelig FLOTT arrangement. Bra jobba!»
«Gutten har fått deltatt på og utfordret sin fysiske evne og (av og til) skepsis til nye aktiviteter
i fellesskap med andre barn og trygge gruppeledere. Gutten ønsker å begynne med
kampsport! Viser og forteller ivrig hva han har lært. Arrangementet gav en stor
mestringsfølelse for gutten! Håper at dette kan fortsette årlig.»
«Dette er det mest gjennomførte tilbudet tilrettelagt for barn jeg har opplevd. Så mye
idrettsglede og enorm mestringsfølelse for min jente på 7 år. Som nå ønsker å starte på turn,
ski, klatring og dans. Jeg er imponert og håper virkelig tilbudet gjentas til neste år. All ære til
dere som har arrangert!»
«Meget varierte aktiviteter, enormt godt planlagt og gjennomført. Ungene har møtt nye
utfordringer, kjent på mestringsfølelse og ikke minst. Blitt sett og ivaretatt.!! Samtidig var det
rimelig pris!»

Det ble også gjennomført nettbaserte skriftlig evalueringer både fra idrettene som var
engasjerte og gruppeførerne, i tillegg til den nevnte nettbaserte spørreundersøkelsen rettet
mot foreldrene til deltakerne. Hovedansvarlig i hver idrett, ble blant annet bedt om å vurdere
hvilket totalinntrykk de hadde av TKs aktivitetsskole på en skala fra 1-6, der 1 var svakest,
og 6 var best. Snittkarakteren her ble 5,75. De ble også bedt om å komme med skriftlig
tilbakemelding på hva som kunne ha blitt gjort bedre, og vi fikk følgende tilbakemeldinger:
«Kunne tenkt oss 30 minutter lengre pause mellom øktene»
«De mest “kompliserte” aktivitetene/idrettene som orientering og skiskyting med laser burde
kanskje ikke vært tilbudt til de yngste gruppene»
Deretter skulle de trekke frem de 2-3 viktigste styrkene ved TKs aktivitetsskole etter deres
mening. Nedenfor har vi valgt å gjengi noen av tilbakemeldingene fra idrettene for å illustrere
hvilke styrker de mente aktivitetsskolen hadde:
«Høy voksentetthet. Bra organisert – ekstremt godt forberedt. Tydelig mål, krav og
forventninger til «leverandørene». Holdningsskapende arbeid likt vektet som aktivitet.
Krysning av idretter; både for unger men også for idrettene.»
«Ekstremt bra planlagt og organisert. Mange gruppeførere.»
«At alle fikk prøve noe nytt (allsidighet). At alle (antageligvis) fikk oppleve mestring, fordi
aktivitetene var så varierte. Det er selvsagt også positivt at kostnaden for å delta var så lav
at den ikke var ekskluderende for mange.»
«Kjempeflott at ungene får prøve mange idretter! Fotballskolene har dominert helt dette
“markedet”. Fin erfaring for ungdommene som får prøve seg som gruppeledere og trenere.
Kjærkomment for disse å få noen kroner for innsatsen også.»
Videre ble de spurt om de var interessert i å bidra på noe lignende senere, og om deres
idrett var interessert i å være med på å gjennomføre idretts- SFO- ordninger i fremtiden.
Dette var det stor grad av interesse for.
Avslutningsvis i evalueringen var en åpen post med «andre kommentarer». Her hadde de
mye på hjertet, og her kommer en del av kommentarene. For fullstendig oversikt over
evalueringen fra idrettene, henviser vi til samlet evalueringsrapport for idrettene.
«Særdeles godt til dere som har dratt prosjektet!! Jeg er imponert. Er det mulighet til å
tilpasse konseptet til VGs elever og treningsledelse? Dette må være beste grunnlag for
framtidas trenere/ ledere.»
«Jeg håper virkelig det er mulig å få til dette flere ganger.»
«Dette konseptet bør få leve videre på en eller annen måte. Om man ikke kan gjennomføre
det samme opplegget år etter år, så må i alle fall noen få samlet de ulike idrettene i Steinkjer
og gi alle som ønsker det en mulighet til å samarbeide på tvers om noe lignende.»
«Veldig bra tiltak, og noe som alle fylker i hele Norge burde tilby sine innbyggere! Noe slikt
burde være en prioritet hos alle fylker. Spesielt nå når det er så mange barn som er passive
pga TV, telefon og data!»
«En lignende aktivitetsskole som SFO- tilbud hadde vært fantastisk. Disse tre dagene viser
at det går an å få det til!»

Styringsgruppas egne inntrykk etter aktivitetsskolen
TKs Aktivitetsskole 2018 oppfattes å ha vært svært vellykket og målene som ble satt,
ansees i høy grad å ha blitt nådd. Fra Rådmann Torunn Austheim sin åpningstale til siste
deltaker fikk sin velfortjente medalje var det en «magisk stemning» i Steinkjerhallen,
Campus Steinkjer. Stikkord som mestringsglede, flyt, innsats, lykke, tæl og vilje kan beskrive
noen av inntrykkene vi sitter igjen med. Det var imponerende å se alle aktørene i aksjon som
gjorde sitt ytterste for at alle skulle få en god opplevelse, det være seg trenerne,
gruppeførerne, kantineansvarlige, sekretariat, hallbetjeningen, speaker og foreldre. Og ikke
minst deltakerne, som viste en imponerende kapasitet med å holde fullt trykk gjennom alle
tre dager. Ingen tvil om at barn kan gjennomføre mye fysisk aktivitet dersom de blir stimulert
på riktig måte!
Et av hovedinntrykkene vi sitter igjen med var at det var en fin «flyt» og ro under
aktivitetsskolen. Deltakerne var trygge i sine grupper og ivaretatt av voksenpersoner som var
engasjerte. Samtidig var idrettene godt forberedt og hadde nok flinke trenere. I tillegg
fungerte logistikken godt. Alt fra merking og skilting i hallen, til organisering av varmlunsjen
og fruktmåltider, registrering av deltakere osv., rutiner ved skade/sykdom ble gjennomført på
en god måte.
Vi må også nevne at bruk av speaker som skapte stemning, liv og røre var en suksessfaktor
under aktivitetsskolen. Med egen dans med utgangspunkt i fotball-VM- låten «live it up»,
samt filming og intervju av barna underveis, og avslutning med full speakertjeneste under
«mesternes mester», steg stemningen i taket.
Samarbeidspartnere
Vi vil rette en stor takk til TKs minnefond og familien Kjerkreit, som ga oss i styringsgruppa
muligheten til å arrangere TKs aktivitetsskole. Det var en ære for oss. Aktivitetsskolen fikk
også kjærkommen støtte fra Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune, både
gjennom økonomisk tilskudd, men også i form av meget god tilrettelegging fra staben i
Steinkjerhallen og kantinepersonalet som sørget for god varmmat for nærmere 300
deltakere og arrangører hver dag. Malmo Sport bidro med gode avtaler på utstyr og trykking
av klær. All støtten gjorde sitt til at kvaliteten på TKs aktivitetsskole ble som den ble. I tillegg
bidrog støtten også til at inngangsbilletten ble symbolsk, med en pris på kr. 500,- pr deltaker.
Takk til alle!

Regnskap for TK`s aktivitetsskole 2018
Inntekter                                      Budsjett       Faktisk
Tilskudd fra Fylkeskommunen    79000                  79000
Tilskudd fra Steinkjer kommune 40000                 40000
Egenandel                                         75000                  93150
Private sponsorer
TK Minnefond                                  88500                136213,5
Andre tilskudd                                  10000
Sum Inntekter                                 292500              348363,5
Kostnader                                    Budsjett        Faktisk
Leie av lokaler                                  18500                    18000
Friidrett                                             10000                   10000
Turn                                                   15000                    15000
Skiaktiviteter                                    15000                    15000
Dans                                                    10000                   10000
Klatring                                                5000                     5000
Kampsport                                         10000                   10000
Orientering                                         10000                  10000
Tennis                                                    5000                    5000
Ballaktiviteter                                    10000                   10000
Nossum og Røthe                                7500                     7500
Gruppefører voksen 
Gruppefører fra VGS                         69000                  69000
Markedsføring 
Ofag, Fredrik og Camerat                   15000                45000
Administrasjon ifm
gjennomføring                                    10000 
Mat og servering                                 30000                 39060
Bekledning deltakere                         60000                 71000
Diverse                                                   15000                  8803,5
Sum Kostnader                           315000             348363,5

Veien videre
Styringsgruppa for TKs Aktivitetsskole har ansett dette som en engangshendelse for vår del,
men med mulighet for at aktører innen idretten kan videreføre konseptet. Etter at inntrykkene
fra aktivitetsskolen har sunket inn har vi imidlertid gitt en åpning for at vi kan vurdere å «gå
på en ny runde». I så fall må vi ta noen runder med oss selv mtp omfanget av jobben som
må gjøres, særlig i planleggingsfasen og i forkant av arrangementet. Vi må ha tilstrekkelig
motivasjon til å prioritere tid til å jobbe med dette for at det skal bli vellykket.
Vi er også avhengig av at vi får fornyet støtte fra eksterne aktører, da vi ikke vil gå på akkord
med kvaliteten på prosjektet. Vi kommer derfor til å gjøre en innsats for å sjekke ut
interessen fra samarbeidsaktørene før vi tar noen endelig konklusjon mtp en eventuell
oppfølger i 2019.
Steinkjer 23.10.18

Styringsgruppa TKs Aktivitetsskole
Rune Susegg
Arnstein Finstad
Martin Hanem Bartnes
Tord Vekseth
Stian Ludvigsen
Marian Lyngsaunet
Lornts Øystein Tønne